Regulament oficial al concursului – ”Împărtășește părerea ta și Regivero te premiază!”

Perioadă: 16.10.2023 – 30.10.2023.

Termenii și condiţiile se referă la concursul ”Împărtășește părerea ta și Regivero te premiază!”.

 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

1.1. Organizatorul Campaniei Regivero te premiază (denumit în continuare “Concursul”) este compania SC GO HAIR SRL, cu sediul in Carei, jud. Satu Mare, Str. Calea Armatei Române nr. 78, cod fiscal RO 21876195, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J30/40/2011.

Organizatorul se va ocupa de desfăşurarea concursului şi de procesarea datelor: anunţarea Concursului sub formă de Chestionar în Google Forms, tragerea la sorţi a câştigătorilor, contactarea acestora în scopul colectării datelor necesare înmânării premiilor şi transmiterea premiilor câştigătorilor.

1.2. Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

1.3. Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la link-ul https://regivero.ro/regulament-concurs-regivero-2023

1.4. Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

1.5. Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se desfășoară zilnic în perioada 16.10.2023 – 30.10.2023.

Participanții vor intra în concurs prin completarea chestionarului următor referitor la experiența lor cu produsele Regivero:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf219IhrUBAw_gy7F4IVVXIO7p7LIACVoJa-Wd5GlJe9NI3MQ/viewform.

În urma completării acestui formular, respondenții vor intra automat în concurs și au șansa de a câștiga un tratament Regivero pentru regenerarea și creșterea părului. Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la link-ul https://regivero.ro/regulament-concurs-regivero-2023.

2.2. După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Concurs pot participa toate persoanele cu capacitate de exercițiu deplină, au vârsta peste 18 ani, (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în România, şi care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

3.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii, angajaţii Organizatorului, angajați ai Organizatorului și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/soţie). De asemenea, nu sunt eligibili utilizatorii cu capacitatea de exerciţiu restrânsă au dreptul de a participa la Concurs numai cu consimțământul reprezentanţilor lor legali. Nu au voie să participe la Concurs persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu, completarea chestionarului de feedback aferent acestui Concurs de către aceste persoane fiind considerată nulă de către Organizator.

3.3. Câștigătorii vor avea la dispoziție 2 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon, în acord cu prevederile GDPR.

3.4. Organizatorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

3.5. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

4. PROCEDURA CONCURSULUI

4.1. Persoana câștigătoare a Concursului va fi anunțată prin tragere la sorți, acțiune realizată prin intermediul platformei https://www.random.org/. Premiul câștigat în urma tragerii la sorți din cadrul acestui Concurs este un tratament Regivero pentru regenerarea și creșterea părului. Tratamentul conține: șampon împotriva căderii părului 250 ml – 1 buc. și loțiune pentru regenerarea părului 150 ml – 2 buc. Participanții care doresc să se înscrie în Concurs pentru a câștiga premiul menționat mai sus, trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.2., de mai jos. 

4.2. Participanții se pot înscrie la acest Concurs doar prin completarea în întregime a chestionarului aferent acestui Concurs, disponibil AICI. Chestionarul este dedicat doar clienților actuali Regivero care au primit prin email link-ul către chestionar. 

4.3. Chestionarul trebuie completat până în data de 30.10.2023. Persoanele care completează chestionarul după această dată, îşi pierd dreptul de a participa la Concurs. Înscrierile întârziate din cauza problemelor tehnice nu conferă Utilizatorilor dreptul de a participa la Concurs.

4.4. O persoană se poate înscrie o singură dată în Concurs. Este interzisă utilizarea unor sisteme automate (roboți sau alte sisteme asemănătoare) pentru înscrieri multiple. Orice încercare a Utilizatorilor de a se înscrie prin folosirea unui sistem automat va duce la anularea dreptului Utilizatorului de a fi înscris în Concurs.

 

5. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI/ CÂŞTIGĂTORILOR

5.1 Selectarea Câștigătorului se va face în mod aleatoriu, Câştigătorul fiind desemnat prin tragere la sorţi din rândul tuturor Utilizatorilor înscrişi în mod valid în Concurs. Tragerea la sorţi va fi efectuată cu ajutorul generatorului online https://www.random.org/ în data de 31.10.2023.

5.3 După tragerea la sorți, Organizatorii vor contacta persoana câștigătoare atât prin email, cât și telefonic, pentru a îi transmite faptul că a câștigat premiul menționat anterior. În cadrul acestei discuții telefonice sau prin email, Organizatorul și persoana câștigătoare vor stabili toate detaliile livrării coletului cu premiul câștigat.

5.4. În cazul în care Organizatorul nu poate lua legătura cu persoana câștigătoare în termen de 2 zile de la extragere (persoana câștigătoare nu răspunde la telefon sau la email), acesta îşi pierde dreptul la preluare a premiului. Utilizatorul câştigător care, conform celor enunţate anterior, nu ia legătura cu Organizatorul în termen de 2 zile de la extragere, prin acceptarea prezentului regulament, renunţă în mod expres şi irevocabil la orice fel de pretenţii la despăgubiri, compensaţii sau alte reclamaţii.

5.5. Persoana câștigătoare va suporta consecinţele care decurg din furnizarea de date eronate sau din imposibilitatea căsuței lor poștale digitale de a primi email-uri, Organizatorul nefiind în măsură să verifice corectitudinea datelor furnizate de utilizatori cu ocazia înscrierii lor la Concurs.

5.6. Organizatorul va trimite prin poştă Premiul la adresa specificată de către Câştigător, în termen de 30 de zile de la contactare.

5.7 Organizatorul se obligă să calculeze și să rețină, și să vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obținute de către câștigători din premiile Campaniei, în conformitate cu prevederile Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

6. EXLUDEREA DIN CONCURS A UNUI UTILIZATOR

6.1 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Concurs – fără o notificare prealabilă şi fără nici o justificare – acei Utilizatori care:

  • prezintă comportament ilicit în legătură cu Concursul;
  • încalcă prevederile prezentului Regulament;
  • participă la Concurs cu folosirea abuzivă a datelor altei persoane, fără știrea acesteia.

6.2. De asemenea Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Concurs un Participant dacă observă sau are o suspiciune bine întemeiată că acesta se foloseşte de adrese de e-mail generate în masă, ori al cărui comportament este incompatibil cu Regulamentul Concursului.

 

7. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu garantează continuitatea Concursului, ei pot suspenda sau sista Concursul oricând şi din orice motiv.

Organizatorul face tot posibilul pentru a înlătura orice defecţiune sau problemă de funcţionare survenite în aplicaţia şi în pagina de web a Concursului, însă nu-şi asumă responsabilitate pentru aceste probleme tehnice.

Organizatorul refuză să plătească orice fel de despăgubiri pentru daunele sau pierderile suferite de Utilizatori în timpul participării la Concurs în urma deficienţelor, defecţiunilor sau funcţionării necorespunzătoare a Concursului.

8. ALTE DISPOZIŢII

8.1 Organizatorul declară că acest Concurs nu intră sub incidența OUG 77/ 2009 privind organizarea jocurilor de noroc.

8.2 Prezentul Regulament este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

8.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, în cazuri justificate, să anuleze sau să modifice Concursul.

Decizia Organizatorului, în cazul fiecărui Concurs, este definitivă, împotriva căreia Organizatorul nu acordă cale de atac sau de revizuire.

 

9. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

9.1. Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

9.2. Legea aplicabilă este legea română.

 

10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului.

10.2. Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

10.3. Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.